Menu

ČASTÉ DOTAZY

Otázka: Kolik by měla stavba stát? Jak zjistím její cenu?

Odpověď: Cena stavební dodávky se v naprosté většině případů určuje naceněním jednotlivých stavebních oddílů stavby – podle položkového výkazu výměr. Aby tento mohl být seriózně zpracován, musí být zpracována realizační dokumentace stavby. Nacenění se obvykle provádí podle oficiálních ceníků stavebních prací a dodávek (např. RTS, URS), které jsou aktualizovány dvakrát do roka. Nutno podotknout, že vyrozpočtovaná cena díla – stavby je pouze orientačním východiskem pro stanovení konečné (dohodnuté) ceny díla.

Otázka: Dodavatel stavby mi za takzvané vícepráce účtuje vyšší cenu, než byla dohodnutá ve smlouvě. Má na to právo?

Odpověď: Doporučuji vždy uzavřít na dodávku stavby písemnou smlouvu o dílo. Kromě jiného by mělo být součástí této zprávy o dílo i ustanovení, jak postupovat v případě, že objednatel požaduje provedení prací nad rámec vymezený ve smlouvě o dílo a jak v případě, že tyto skutečnosti (vícepráce) byly vyvolány potřebou upravit technické řešení v průběhu výstavby nebo byly (např. nedopatřením) opomenuty v položkovém výkazu výměr.
Vždy platí zásada, že o těchto skutečnostech musí bezodkladně jedna smluvní strana informovat druhou a zahájit jednání o řešení těchto skutečností. Výsledek jednání (obvykle dohoda) musí být podchycen v dodatku ke smlouvě o dílo nebo musí být alespoň zapsán do stavebního deníku. V této dohodě by neměla chybět dohoda o ceně za tyto odsouhlasené vícepráce a mělo by být zároveň dohodnuto, jaký dopad mají vícepráce na termín plnění dodavatele (zhotovitele) stavby. Pokud tedy tyto úkony nebyly provedeny před zahájením víceprací, je pouze na vzájemné dohodě stran, jak daný problém vyřeší. Obdobně se postupuje v případě tzv. méněprací.

Otázka: Zhotovitel stavby po nás požaduje uhrazení závěrečné faktury za stavbu, i když jsme si znaleckým posudkem nechali zjistit, že střecha domu (její skladba) je provedena špatně. Prováděcí firma chce přesto zaplatit a věc řešit (?) následně. Můžete nám prosím poradit? Jsme v těchto věcech laikové. Děkujeme.

Odpověď: Obvykle bývá ve smlouvě o dílo článek, jak se stavba předává a co se děje, když má jedna ze stran pocit, že jsou omezena nebo nerespektována její práva. Doporučuji mít ve smlouvě o dílo přiměřeně vysokou finanční pozastávku, která je splatná teprve po odstranění drobných vad a nedodělků (které nebrání užívání stavby). V tomto případě se ale pravděpodobně nejedná o drobnou či malou vadu nebo nedodělek, ale o chybné technické řešení (třeba i z části zaviněné špatným návrhem projektanta). Zhotovitel (dodavatel) stavby má samozřejmě právo nechat si zpracovat nezávislý odborný posudek znalcem, který by měl spor rozhodnout. Pokud by však znalec v oponentním posudku došel k jiným (případně opačným) závěrům, nezbývá, než se obrátit na soud. Samozřejmě vřele doporučuji snažit se o dohodu, což je mimo jiné nejlevnější a nejrychlejší varianta. Pokud váš znalec v oboru konstatoval chybné (vadné) plnění, není ze strany dodavatele stavby splněna jedna ze základních podmínek stavby – díla, totiž její technické parametry odpovídající danému účelu ve vazbě na ČSN, EN, DIN apod. Jen se ptám: Byl vykonáván v průběhu stavby autorský dozor projektanta a technický dozor investora – stavebníka? Jak to, že se na tuto skutečnost přišlo až nyní nebo proč nebyla provedena náležitá opatření již v průběhu výstavby?

Máte další dotaz, potřebujete poradit? Zde můžete uvést svoji otázku. Rádi Vám ji v co nejkratším termínu zodpovíme! Můžete využít následujícího formuláře, nebo nám otázku pošlete e-mailem na adresu info@hiplan.cz.

Jméno:
E-mail:
Dotaz: